Home Kontakty Přihlášení / Registrace

Poradna

Kniha úrazů a jak ji vést? 31.5.2015

Každý zaměstnanec je povinen bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci pracovní úraz, ke kterému došlo při plnění pracovních úkonů nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud zraněný není schopen oznámit svůj pracovní úraz, provede toto oznámení zaměstnanec, který byl svědkem vzniku pracovního úrazu.

O všech pracovních úrazech, bez ohledu na jejich charakter, je zaměstnavatel povinen vést evidenci v centrální Knize úrazů.

Vedoucí zaměstnanec, který provedl zápis do Knihy úrazů, je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pracovní úraz zaměstnavateli, případně dalším oprávněným osobám (technik BOZP apod.)

Záznam do Knihy úrazů provádí odpovědný vedoucí zaměstnanec. Tento zápis provede neprodleně poté, co se o vzniku úrazu dozvěděl.

Záznam v Knize úrazů musí obsahovat:

Všechny tyto body jsou součástí interaktivního formuláře Záznam o úrazu.

Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, zaznamenají výše uvedené údaje do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.

Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost potvrzenou kopii nebo výpis údajů v knize úrazů o jeho úrazu. 

Dojde-li ke smrtelnému úrazu, vedoucí zaměstnanec je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost.

Zaměstnavateli je uložena povinnost vyhotovit Záznam o úrazu a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo k úmrtí zaměstnance.

Kniha úrazů je jednou ze základních částí celé dokumentace BOZP v organizaci.


Mohlo by vás také zajímat

Vaše dotazy